Решение от заседание на КФН от 18.12.2006 г.

На свое извънредно заседание от 12.12.2006 г. Комисията за финансов надзор взе следното решение:
1. Издаде на ЗД “Витоша” АД нов лиценз по т. 10.1 от Раздел ІІ, буква “А” на Приложение № 1 към Кодекса за застраховането – “Всяка отговорност за вреди, възникваща при използване на сухопътни моторни превозни средства” (застраховка „Гражданска отговорност”).