Публикувани са статистически данни за капиталовия пазар за първото тримесечие на 2009 г.

Пълните статистически данни за капиталовия пазар за първото тримесечие на 2009 г. са публикувани на интернет страницата на КФН в раздел „Статистика”, „Капиталов пазар”. Представен е списък на чуждестранните колективни инвестиционни схеми, предлагащи своите дялове/акции на територията на Република България. В статистиката за борсовата търговия са представени данни за търговията на БФБ-София през разглежданото тримесечие. В информацията за инвестиционните дружества и договорните фондове са включени данни за чуждестранното участие във всяка колективна инвестиционна схема, както и резултати от търговията им през периода на борсата.
Пазарната капитализация на борсата към 31 март 2009 г. реализира спад от 57,08 % на годишна база. Сектор „Финансово посредничество” е с най-голям относителен дял в пазарната капитализация на БФБ-София (40,31 %) и с най-висок процент на свободно търгуемите дялове от капитала възлизащ на 36,92 %. Секторът с най-голям процент чуждестранно участие в капитала е „Производство на продукти от други неметални минерални суровини” (89,22 %), следван от сектора „Финансово посредничество” с 46,40 %.
Дружествата, включени в индекса SOFIX, формират 20,17 % от общата пазарна капитализация на публичните дружества на БФБ-София към 31 март 2009 г. С акции на тези дружества са се извършили 56,54 % от сключените сделки с акции на борсата за разглеждания период, съответно 63,20 % от оборота и 39,25 % от обема на търговията на БФБ-София с акции. Дружествата, включени в изчисляването на борсовия индекс BG40 към 31 март 2009 г., имат 35,48 % относителен дял в пазарната капитализация на борсата. Търговията с тези дружества формира 82,25 % от сделките, 71,83 % от оборота и 69,11 % от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за периода 1 януари – 31 март 2009 г. Дружествата със специална инвестиционна цел от BGREIT формират 3,07 % от пазарната капитализация на БФБ-София към края на тримесечието. С акции на тези дружества са се извършили 3,74 % от сключените сделки с акции на борсата за разглеждания период, съответно 5,63 % от оборота и 34,53 % от обема на търговията на БФБ-София с акции. Дружествата, включени в изчисляването на индекса BGTR30 към 31 март 2009 г., имат 24,29 % относителен дял в пазарната капитализация на публичните дружества към тази дата. Търговията с акциите на тези дружества формира 66,48 % от сделките, 68,90 % от оборота и 58,37 % от обема на търговията на БФБ-София с акции, осъществена за разглеждания период.
В края на първото тримесечие на 2009 г. нетните активи на колективните инвестиционни схеми са в размер на 307,77 млн. лв., като отчитат 54,93 % спад на годишна база. Те се формират от 89 договорни фонда и 11 инвестиционни дружества, лицензирани от КФН към 31 март 2009 г. Управляващите дружества в края на годината са 38, а управляваните от тях активи възлизат на 531,19 млн. лв., като отбелязват спад от 2,92 % в рамките на разглежданото тримесечие, а на годишна база реализираният спад е в размер на 37,84 %.
Акционерните дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) към 31 март 2009 г. са 70. Активите, акумулирани от тях, достигат 1 635 млн. лв., в които 94,47 % дял имат дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти. Същевременно от дружествата, извършващи секюритизация на недвижими имоти, осемте, които секюритизират земеделска земя, имат 31,45 % относителен дял в общата сума на активите на АДСИЦ. В търговията с акции на борсата, осъществена през изминалото тримесечие, търговията с акции на дружествата със специална инвестиционна цел има 38,64 % дял в обема, 12,72 % дял в оборота и 4,63 % в броя сделки. АДСИЦ формират 5,01 % от пазарната капитализация на БФБ-София.