Проведе се заседанието на надзорния колегиум на Застрахователна група „Евроинс Иншурънс Груп” АД за 2013 г.

 

Днес, 4 октомври 2013г., в Комисията за финансов надзор, се проведе заседание на надзорния колегиум на Застрахователна група „Евроинс Иншурънс Груп” АД за четвърта поредна година.

На заседанието присъства официалният координатор на колегиума „Евроинс Иншурънс Груп” от екипа на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPА), представители от Застрахователната надзорна агенция на Република Македония и Румънската застрахователна надзорна комисия, представители на Застрахователна група „Евроинс Иншурънс Груп” АД, България и експерти от Управление „Застрахователен надзор”. Бяха обсъдени резултатите от дейността на групата и нейните дружества в съответните страни за текущата 2013 г., както и актуални законодателни промени.

Основната тема на проведената дискусия бяха причините, довели до решението на румънския надзорен орган за временна забрана на „Евроинс Румъния застраховане – презастраховане” да продава задължителна застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Коментираха се последствията от това решение и мерките, които румънското застрахователно дружество, част от застрахователната група „Евроинс Иншурънс Груп” е взело, за да се отмени забраната.

В резултат на изнесените доклади и проведените дискусии бяха направени изводи и набелязани съответните мерки за успешното представяне на икономическата група „Еврохолд” на Балканите.

В изпълнение на една от важните си функции EIOPA, чрез свой представител, наблюдава и координира ежегодните срещи на надзорните колегиуми на трансграничните застрахователни групи. Официалният представител на EIOPA, Marieke van Grevenstein, днес изказа своето задоволство от проведеното заседание на надзорния колегиум. Тя приветства отличното сътрудничество и постигнатите резултати в обмена на информация и опит между трите надзорни органа, както и усилията, полагани от мениджмънта на Застрахователна група „Евроинс Иншурънс Груп” АД за укрепване на холдинга, разширяване на пазарния му дял и привеждане дейността му в съответствие с изискванията на европейското законодателство.