Промени в XML схемата на подаваните сделки съгласно чл. 26 от MiFIR

    Считано от 23.09.2019 г. предстои промяна във формата на подаваните сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
    Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) планира въвеждане на нова XML схема, версия 1.1.0, използвана за докладване на сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014. Техническата спецификация във връзка с предстоящата промяна може да бъдат намерена  на следния линк: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions. След въвеждането на новата XML схема (v 1.1.0), всички подавани сделки по стария формат (v 1.0.0) ще бъдат отхвърляни.
    Във връзка с предстоящите промени КФН е подготвила тестова среда по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014, която валидира подадените в нея сделки съгласно новата XML схема. Тестовата среда може да бъде отворена на https://www.fsc.bg/bg/e-portali/chl-26-mifir/chl-26-mifir-testova-sreda/, както и чрез линка в раздел е-Портали на сайта на КФН.
    Във връзка с гореизложеното, всички инвестиционни посредници и банки, които притежават лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности, и ще докладват на Комисията за финансов надзор (КФН) сключените от тях сделки посредством сключен договор, респективно с посредничеството на одобрен механизъм за докладване (ОМД), е необходимо да информират съответните ОМД, които подават отчети за сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) №600/2014 от тяхно име, за промените и възможността за тестване на новата XML схема в тества среда. 

Промени в XML схемата на подаваните сделки съгласно чл. 26 от MiFIR

    Считано от 23.09.2019 г. предстои промяна във формата на подаваните сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014.
    Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) планира въвеждане на нова XML схема, версия 1.1.0, използвана за докладване на сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014. Техническата спецификация във връзка с предстоящата промяна може да бъдат намерена  на следния линк: https://www.esma.europa.eu/policy-rules/mifid-ii-and-mifir/mifir-reporting-instructions. След въвеждането на новата XML схема (v 1.1.0), всички подавани сделки по стария формат (v 1.0.0) ще бъдат отхвърляни.
    Във връзка с предстоящите промени КФН е подготвила тестова среда по чл. 26 от Регламент (ЕС) № 600/2014, която валидира подадените в нея сделки съгласно новата XML схема. Тестовата среда може да бъде отворена на https://www.fsc.bg/bg/e-portali/chl-26-mifir/chl-26-mifir-testova-sreda/, както и чрез линка в раздел е-Портали на сайта на КФН.
    Във връзка с гореизложеното, всички инвестиционни посредници и банки, които притежават лиценз за извършване на инвестиционни услуги и дейности, и ще докладват на Комисията за финансов надзор (КФН) сключените от тях сделки посредством сключен договор, респективно с посредничеството на одобрен механизъм за докладване (ОМД), е необходимо да информират съответните ОМД, които подават отчети за сделки в изпълнение на разпоредбата на чл. 26 от Регламент (ЕС) №600/2014 от тяхно име, за промените и възможността за тестване на новата XML схема в тества среда.