Приложена е принудителна административна мярка спрямо ПД”Експат Имоти” АДСИЦ

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи изпълнителния член на сД  на ПД"Експат Имоти” АДСИЦ да предложи на ОСА, което ще се проведе на 20.01.2009 г., да не подлага на гласуване  точка 1, подточки 1 и 2 от дневния ред,в частта им, свързана с освобождаването от отговорност на изпълнителния член за дейността му от момента на избирането му до момента на освобождаването му.

Пълния текст на решение 18 може да намерите в раздел "Административни документи"