Приложена е принудителна административна мярка спрямо МДКЦ „БИОЧЕК” АД

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” задължи МДКЦ „БИОЧЕК” АД  да представи в КФН годишен финансов отчет за дейността си за 2009 г. чрез системата e-Register.

Решение 375 може да намерите в раздел "Административни документи".
 

Приложена е принудителна административна мярка спрямо „МДКЦ Биочек” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължави „МДКЦ Биочек” АД, гр. София да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 15.09.2009 г., респективно 30.09.2009 г. във връзка с вземане на решение за освобождаване на член на съвета на директорите и изпълнителен член.

Решение 762 може да намерите в раздел "Административни документи".