Приложена е принудителна административна мярка спрямо „Българска захар” АД

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължава „Българска захар” АД, гр. Долна Митрополия да не подлага на гласуване т. 3, 5 и 9 от дневния ред на редовното  общо събрание на акционерите на дружеството, насрочено за 14.09.2009 г., респективно 28.09.2009 г. при условията на чл. 227, ал. 3 от ТЗ. Дружеството не е представило писмени материали по чл. 224 от ТЗ по гореописаните точки, в законово определения срок.
Решение 763 може да намерите в раздел "Административни документи".