Приложена е принудителна административна мярка на “САФ Магелан” АД

Управление "Надзор на инвестиционната дейност" издаде решение, с което задължи членовете на СД на “САФ Магелан” АД, да предложат на общото събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 30.08.2008 г., съответно на 13.09.2008 г. при липса на кворум, да не подлага на гласуване т. 6 от дневния ред в частта й за освобождаване от отговорност на членовете на СД за дейността им за периода 01.01.2008 г. – 01.06.2008 г.

Пълния текст на решение 1037 може да намерите в раздел "Административни документи"