Приложена е принудителна административна мярка на ПОК „Съгласие” АД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, със заповед № 736–ПОД от 14.06.2007 г., даде задължителни предписания на ПОК „Съгласие” АД. Предписанието е във връзка с установени случаи на  инвестиции на управлявания от посоченото дружество ДПФ „Съгласие” в ценни книжа, издадени от един емитент и свързани с него лица, с което е нарушено ограничението, регламентирано в чл. 251, ал. 1 от КСО. Също така е установено и нарушение на ограничението за инвестиране на активи на фонда за допълнително доброволно пенсионно осигуряване в един емитент.
ПОК „Съгласие” АД е задължено своевременно, като запази интересите на осигурените лица, да приведе активите на ДПФ „Съгласие” в съответствие с инвестиционните ограничения по чл. 251, ал.1 от КСО и да създаде съответната организация за упражняване на контрол за спазване на инвестиционните ограничения.
 На ПОК „Съгласие” АД е даден срок до 25.06.2007 г.  да уведоми Комисията за финансов надзор за действията и сроковете по изпълнение на предписанията.
За констатираните нарушения на представляващите дружеството са съставени актове за установяване на административни нарушения.