Приложена е принудителна административна мярка на ОБЩИНА СВИЩОВ и “СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи ОБЩИНА СВИЩОВ и “СЛЪНЧЕВ БРЯГ” АД да отстранят непълнотите в  представения тримесечен отчет за първо тримесечие на 2005 г.

 Пълния текст на решения 33 и 34 може да намерите в раздел "Документи".