Инвестиционните посредници трябва да подадат заявление за издаване на нов лиценз за извършване на дейност в срок до 31.01.2006 г

Разпоредбата на параграф 138 от Преходните и заключителни разпоредби (ПЗР) на Закона за изменение и допълнение на Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗИДЗППЦК, обн., Държавен вестник, бр. 39/10.05.2005 г.) предвижда задължение за заварените инвестиционните посредници до 31 януари  2006 г. да подадат заявление за издаване на нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник, съобразно услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3, които възнамеряват да извършват. Заявлението сезира Комисията за финансов надзор (КФН) и слага начало на лицензионно производство, в което относно изискуемите документи приложение намират чл. 18 и 19 от Наредба № 11 от 3 декември 2003 г. за лицензите за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество, управляващо дружество и дружество със специална инвестиционна цел.
С оглед съобразяване на дейността с разпоредбите на ЗППЦК, обръщаме внимание на инвестиционните посредници, че са длъжни в срок до 31.01.2006 г. да подадат заявление за издаване на нов лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник съобразно услугите и дейностите по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗППЦК (в сила от 01.01.2006 г.).
Към заявлението за издаване на нов лиценз, подавано на основание параграф 138 от ПЗР на ЗИДЗППЦК, инвестиционните посредници следва да приложат заверени преписи от следните документи по чл. 62, ал. 2 от ЗППЦК:
o По т. 1 на чл. 62, ал. 2 ЗППЦК:
 проект на устав, съответно на дружествен договор, съобразен с приетата от общото събрание промяна в предмета на дейност;
 протокол от общото събрание на дружеството, на което е взето решение за промяна на устава, съответно дружествения договор.
o По т. 3 на чл. 62, ал. 2 ЗППЦК:
 програма за дейността на дружеството, включваща данни за дейността, която дружеството предвижда да извършва, както и за неговата вътрешна организация, с установеното съгласно чл. 18, т. 3 от Наредба № 11 съдържание;
 решението на компетентния съгласно устройствените актове на дружеството орган за приемане на програма за дейността по чл. 62, ал. 2, т. 3 от  ЗППЦК.
o По т. 5 на чл. 62, ал. 2 ЗППЦК:
 общи условия, приложими към договорите с клиенти, изменени в съответствие с приетите от общото събрание решения и съобразени с промените в ЗППЦК и Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1, изм. и доп., ДВ, бр. 49/14.06.2005 г.);
 решението на компетентния съгласно устройствените актове на дружеството орган за промяна в общите условия, приложими към договорите с клиенти.
o По т. 6 на чл. 62, ал. 2 ЗППЦК:
 правила за личните сделки с ценни книжа на членовете на управителните и контролните органи на инвестиционния посредник, служителите на инвестиционния посредник и свързаните с тях лица;
 решението на компетентния съгласно устройствените актове на дружеството орган за приемане на правилата за личните сделки по чл. 62, ал. 2, т. 6 от  ЗППЦК.
o По чл. 18, т. 14 от Наредба № 11 във връзка с чл. 62, ал. 2, т. 9 от ЗППЦК:
 правила за вътрешна организация и правила за вътрешен контрол, изменени в съответствие с приетите от общото събрание решения и съобразени с промените в Наредба № 1;
 решението на компетентния съгласно устройствените актове на дружеството орган за промяна на правилата за вътрешна организация и правилата за вътрешен контрол.

 Ако е налице промяна в другите обстоятелства по чл. 18 и 19 от Наредба № 11 към заявлението следва да бъдат представени съответни документи.
В случай, че към момента на подаване на заявлението не е настъпила промяна в другите обстоятелства по чл. 18 и 19 от Наредба № 11, следва да се представи декларация за липсата на такава промяна.