Приложена е принудителна административна мярка на “Нитекс-50” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на “Нитекс-50” АД, гр. София, да предложи на извънредното общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 02.07.2005 г., да не подлага на гласуване т. 1 от дневния ред със следното съдържание: “Приемане на решение за овластяване на Съвета на директорите и на изпълнителния директор за извършване на сделки за разпореждане с дълготрайни активи на дружеството – земя, сгради и апартаменти, собственост на “Нитекс–50” АД, съгласно чл. 114, ал. 1 от ЗППЦК”.

Пълния текст на решение 433 може да намерите в раздел "Документи".