Приложена е принудителна административна мярка на “Черноморски холдинг” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи Съвета на директорите на “Черноморски холдинг” АД, гр. Бургас, да предложи на редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството, което ще се проведе на 16.06.2006 г., а при липса на кворум на 30.06.2006 г., да не подлага на гласуване т. 4 от дневния ред в частта относно: „Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите за дейността им до датата на провеждане на ОСА; проект за решение – ОСА на дружеството освобождава от отговорност членовете на СД за дейността им до датата на провеждане на ОСА”.

Пълния текст на решение 368 може да намерите в раздел "Документи".