Приети са промени в устава на две инвестиционни дружества

Одобрени се промени в устава на инвестиционно дружество от отворен тип ИД"Капман Капитал" АД и инвестиционно дружество от затворен тип "Надежда" АД, приети с решение на Общите събрания на акционерите на дружествата.