ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Във връзка с предстоящия преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества в България – безпрецедентни по мащабите си в рамките на Европейския съюз (ЕС), Комисията за финансов надзор (КФН) напомня следното:

Решението за отлагане на началната дата за стартиране на прегледа, както и за удължаване на периода за избор на независими външни експерти за преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества, беше взето единодушно от всички участници в Управляващия комитет (УК), който ръководи провеждането на прегледа. В УК участват следните институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската комисия (ЕК), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Министерство на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ).

На свое заседание Управляващият комитет прие споразумение за отлагане на прегледа. Изявлението на УК бе публикувано на интернет страницата на КФН на 11.03.2016 г.: http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-8034.html.
КФН работи в пълен синхрон, координация и комуникация на ежедневна база с изброените институции, във връзка с провеждането на прегледа.

Отлагането на прегледа на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества по никакъв начин няма да повлияе върху обективността, достоверността и законосъобразността при изпълнението на предстоящия преглед и резултатите от него. Забавяне по процедурата от страна на КФН няма.

Наличният понастоящем капацитет от независими международни консултанти не е в състояние да покрие едновременно нуждите на банковия и небанков сектор. Това се дължи на факта, че през първоначално предлагания период преобладаващата част от техните екипи  са ангажирани с прегледа на активите на банковия сектор, както и с одита на годишните финансови отчети.

Предвид това и при  пълен консенсус между членовете на Управляващия комитет, a именно: КФН, EIOPA, ЕК, ESMA, МФ и БНБ, бе взето решение прегледът да бъде отложен за 15 юли, 2016 г., за да не бъдат занижавани  критериите относно избора на консултанти. С цел осигуряване на високо качество на прегледите и по препоръка на комитета, са предвидени изключително високи изисквания към лицата, които ще ги извършват. Всяка от съответните фирми e необходимо да притежава минимум 5 години международен опит в поне 3 държави членки на ЕС в сферата на оценяването и/или одита на финансови институции с активи,  съизмерими с тези на проверяваните лица.

В прегледите участват 81 поднадзорни на КФН лица. За прегледа на активите/балансите на всяко от участващите дружества се изисква сформиране на екип с висока експертна обезпеченост. Това включва най-малко един ръководител с ранг на съдружник/директор/управител,   един експерт/анализатор с права на Сертифициран финансов анализатор, или друга международно призната професионална квалификация в областта, както и трима експерти с поне три години практически опит в одитирането или оценката на финансови институции със съизмерими активи. За прегледа на балансите в застрахователния сектор са валидни горните критерии, включително изискване за участие на актюери с приложимия международен опит.

Важно е да се отбележи, че до момента бяха осъществени успешно редица етапи от този комплексен процес. Тъй като, за разлика от БНБ, КФН не разполага със собствени бюджетни средства за изработване на методологии и осъществяване на прегледа, веднага след осигуряването на необходимото целево финансиране, беше проведена обществена поръчка за избор на консултант по проекта и в резултат беше сключен договор с изпълнител. Една от най-важните задачи на консултанта беше да изработи методологиите за прегледа на двата сектора, тъй като, за разлика от прегледа на качеството на активите в банковия сектор, където методологията на Европейската Централна Банка (ЕЦБ) беше адаптирана към българските условия, методологии за подобен мащабен преглед на небанковия сектор в България досега не се е налагало да бъдат изготвяни и прилагани. Провеждането на подобен преглед, който обхваща  100%  от банките, пенсионните и застрахователните дружества, се осъществява за първи път в Европейския съюз и ще бъде изпълнено при спазване на най-високи професионални и етични европейски критерии, в пълна прозрачност и тясно сътрудничество между КФН, EIOPA, ESMA, ЕК, МФ и БНБ.
 

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ НА КФН

Във връзка с предстоящия преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества в България – безпрецедентни по мащабите си в рамките на Европейския съюз (ЕС), Комисията за финансов надзор (КФН) напомня следното:
Решението за отлагане на началната дата за стартиране на прегледа, както и за удължаване на периода за избор на независими външни експерти за преглед на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества, беше взето единодушно от всички участници в Управляващия комитет (УК), който ръководи провеждането на прегледа. В УК участват следните институции: Комисията за финансов надзор (КФН), Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), Европейската комисия (ЕК), Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA), Министерство на финансите (МФ) и Българската народна банка (БНБ).
На свое заседание Управляващият комитет прие споразумение за отлагане на прегледа. Изявлението на УК бе публикувано на интернет страницата на КФН на 11.03.2016 г.: http://www.fsc.bg/bg/novini/izyavlenie-8034.html.
КФН работи в пълен синхрон, координация и комуникация на ежедневна база с изброените институции, във връзка с провеждането на прегледа.
Отлагането на прегледа на активите на пенсионните фондове и на балансите на застрахователните дружества по никакъв начин няма да повлияе върху обективността, достоверността и законосъобразността при изпълнението на предстоящия преглед и резултатите от него. Забавяне по процедурата от страна на КФН няма.
Наличният понастоящем капацитет от независими международни консултанти не е в състояние да покрие едновременно нуждите на банковия и небанков сектор. Това се дължи на факта, че през първоначално предлагания период преобладаващата част от техните екипи  са ангажирани с прегледа на активите на банковия сектор, както и с одита на годишните финансови отчети.
Предвид това и при  пълен консенсус между членовете на Управляващия комитет, a именно: КФН, EIOPA, ЕК, ESMA, МФ и БНБ, бе взето решение прегледът да бъде отложен за 15 юли, 2016 г., за да не бъдат занижавани  критериите относно избора на консултанти. С цел осигуряване на високо качество на прегледите и по препоръка на комитета, са предвидени изключително високи изисквания към лицата, които ще ги извършват. Всяка от съответните фирми e необходимо да притежава минимум 5 години международен опит в поне 3 държави членки на ЕС в сферата на оценяването и/или одита на финансови институции с активи,  съизмерими с тези на проверяваните лица.
В прегледите участват 81 поднадзорни на КФН лица. За прегледа на активите/балансите на всяко от участващите дружества се изисква сформиране на екип с висока експертна обезпеченост. Това включва най-малко един ръководител с ранг на съдружник/директор/управител,   един експерт/анализатор с права на Сертифициран финансов анализатор, или друга международно призната професионална квалификация в областта, както и трима експерти с поне три години практически опит в одитирането или оценката на финансови институции със съизмерими активи. За прегледа на балансите в застрахователния сектор са валидни горните критерии, включително изискване за участие на актюери с приложимия международен опит.
Важно е да се отбележи, че до момента бяха осъществени успешно редица етапи от този комплексен процес. Тъй като, за разлика от БНБ, КФН не разполага със собствени бюджетни средства за изработване на методологии и осъществяване на прегледа, веднага след осигуряването на необходимото целево финансиране, беше проведена обществена поръчка за избор на консултант по проекта и в резултат беше сключен договор с изпълнител. Една от най-важните задачи на консултанта беше да изработи методологиите за прегледа на двата сектора, тъй като, за разлика от прегледа на качеството на активите в банковия сектор, където методологията на Европейската Централна Банка (ЕЦБ) беше адаптирана към българските условия, методологии за подобен мащабен преглед на небанковия сектор в България досега не се е налагало да бъдат изготвяни и прилагани. Провеждането на подобен преглед, който обхваща  100%  от банките, пенсионните и застрахователните дружества, се осъществява за първи път в Европейския съюз и ще бъде изпълнено при спазване на най-високи професионални и етични европейски критерии, в пълна прозрачност и тясно сътрудничество между КФН, EIOPA, ESMA, ЕК, МФ и БНБ.