Предварителни резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2012 г.

Управление “Осигурителен надзор” на КФН обяви предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2012 г. Информацията е получена на база на предварителните финансови отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данни за разпределението на осигурените лица в пенсионните фондове по пол и възраст към 31.12.2012 г.

Към 31.12.2012 г. броят на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове – универсални, професионални, доброволни и доброволни по професионални схеми –  достига 4 092 502 лица, което представлява нарастване с 99 996 лица или с 2,50 на сто спрямо осигурените към края на 2011 г. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 51,43 на сто, в професионалните – 85,78 на сто, в доброволните – 57,87 на сто, а в доброволните по професионални схеми – 33,77 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 36,6 г., в професионалните – 43,1 г., в доброволните – 48,1 г. и в доброволните по професионални схеми – 41,1 г.

Акумулираните нетни активи в системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 31.12.2012 г. се равняват на 5 681 870 хил. лв. и регистрират ръст от 1109 127 хил.лв. или 24,26 на сто в сравнение с нетните активи към 31.12.2011 г.

Пенсионноосигурителните дружества приключват отчетната 2012 г. с общи приходи в размер на 113 593 хил. лв., което представлява увеличение с 14,80 на сто в сравнение с отчетените приходи през 2011 г. Дружествата реализират положителен общ нетен финансов резултат за 2012 г. в размер на 33 365 хил.лв., което представлява увеличение на този показател с 45,80 на сто в сравнение с 2011 г.

Подробна информация за предварителните резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за 2012 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 31.12.2012 г. по пол и възраст може да намерите в рубрика “Статистика”, “Статистика и анализи на осигурителния пазар”.