ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България е отправила предупреждение към инвеститорите относно предоставянето на услуги без лиценз от  UT Markets, опериращ чрез интернет страница  http://www.utmarkets.com/, и свързани с него дружества – CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd. Във връзка с това, както и с многобройни сигнали и жалби, получени в КФН, Ви уведомяваме, че се извършва проверка на осъществяваната дейност на територията на Република България от UT Markets и свързани с тази платформа дружества.

В рамките на извършваната проверка не са запорирани парични суми и/или блокирани банкови сметки на проверяваните лица от страна на КФН и КФН по никакъв начин не е забранявала на лица, свързани с UT Markets, CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd., да възстановят парите на своите контрагенти. В тази връзка КФН обръща специално внимание на обстоятелството, че извършваната проверка цели да установи единствено дали проверяваните дружества са извършвали незаконна дейност в нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, като действията на проверяващия екип не са и не биха могли да бъдат използвани като оправдание за отказа на UT Markets, CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd. да възстановят паричните суми на пострадалите лица.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Комисията за финансов надзор (КФН) на Република България е отправила предупреждение към инвеститорите относно предоставянето на услуги без лиценз от  UT Markets, опериращ чрез интернет страница  http://www.utmarkets.com/, и свързани с него дружества – CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd. Във връзка с това, както и с многобройни сигнали и жалби, получени в КФН, Ви уведомяваме, че се извършва проверка на осъществяваната дейност на територията на Република България от UT Markets и свързани с тази платформа дружества.

В рамките на извършваната проверка не са запорирани парични суми и/или блокирани банкови сметки на проверяваните лица от страна на КФН и КФН по никакъв начин не е забранявала на лица, свързани с UT Markets, CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd., да възстановят парите на своите контрагенти. В тази връзка КФН обръща специално внимание на обстоятелството, че извършваната проверка цели да установи единствено дали проверяваните дружества са извършвали незаконна дейност в нарушение на Закона за пазарите на финансови инструменти на територията на Република България, като действията на проверяващия екип не са и не биха могли да бъдат използвани като оправдание за отказа на UT Markets, CFD Global Ltd., STP Marketing Ltd. и T-Marketing Ltd. да възстановят паричните суми на пострадалите лица.