Предупреждение към инвеститорите относно ALTERNATIVA FINANCE BG


С настоящото Комисията за финансов надзор обръща внимание на следното:
На електронна страница на дружество с наименование Alternativa Finance BG, намираща се на интернет адрес https://afh.bg/ е публикувана информация, че дружеството предоставя услуги и извършва дейности по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Посочено е също така, че тези услуги и дейности се извършват въз основа на издаден лиценз.
Във връзка с публикуваната информация на посочената електронна страница Комисията за финансов надзор информира инвеститорите, че дружеството с наименование Alternativa Finance BG, както и със сходно на това наименование, няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по чл. 6 от ЗПФИ. На територията на Република България инвестиционните услуги се предоставят само от инвестиционни посредници или инвестиционни посредници – банки (кредитни институции, лицензирани от БНБ). Тези дружества извършват дейност въз основа на издаден лиценз, като по отношение на инвестиционните посредници той се издава от Комисията за финансов надзор, а лицензът за предоставяне на инвестиционни услуги от банките се издава от БНБ. На територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставени и от дружества, лицензирани от компетентни органи на държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, след получаване на нотификация в КФН.
С настоящото обръщаме внимание, че КФН и БНБ не са издавали лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционна дейност на дружество с наименование Alternativa Finance BG, като по отношение на това дружество не е постъпвала в КФН и нотификация от компетентен орган на държава членка за предоставяне на такива услуги на територията на Република България. Инвеститорите следва да имат предвид, че предоставянето на парични средства на нелицензирани дружества с цел търговия с финансови инструменти крие голям риск от това да загубят активите си.
Информация за лицензираните инвестиционни посредници и банки е налична на страниците на КФН и БНБ.
 

Предупреждение към инвеститорите относно ALTERNATIVA FINANCE BG


С настоящото Комисията за финансов надзор обръща внимание на следното:
На електронна страница на дружество с наименование Alternativa Finance BG, намираща се на интернет адрес https://afh.bg/ е публикувана информация, че дружеството предоставя услуги и извършва дейности по чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти. Посочено е също така, че тези услуги и дейности се извършват въз основа на издаден лиценз.
Във връзка с публикуваната информация на посочената електронна страница Комисията за финансов надзор информира инвеститорите, че дружеството с наименование Alternativa Finance BG, както и със сходно на това наименование, няма право да предоставя инвестиционни услуги и да извършва инвестиционни дейности по чл. 6 от ЗПФИ. На територията на Република България инвестиционните услуги се предоставят само от инвестиционни посредници или инвестиционни посредници – банки (кредитни институции, лицензирани от БНБ). Тези дружества извършват дейност въз основа на издаден лиценз, като по отношение на инвестиционните посредници той се издава от Комисията за финансов надзор, а лицензът за предоставяне на инвестиционни услуги от банките се издава от БНБ. На територията на Република България инвестиционни услуги могат да бъдат предоставени и от дружества, лицензирани от компетентни органи на държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги или правото на установяване, след получаване на нотификация в КФН.
С настоящото обръщаме внимание, че КФН и БНБ не са издавали лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционна дейност на дружество с наименование Alternativa Finance BG, като по отношение на това дружество не е постъпвала в КФН и нотификация от компетентен орган на държава членка за предоставяне на такива услуги на територията на Република България. Инвеститорите следва да имат предвид, че предоставянето на парични средства на нелицензирани дружества с цел търговия с финансови инструменти крие голям риск от това да загубят активите си.
Информация за лицензираните инвестиционни посредници и банки е налична на страниците на КФН и БНБ.