Представители на Йорданската Комисия по ценни книжа бяха на работно посещение в Комисията за финансов надзор

Тридневното официално работно посещение на представителите на йорданската Комисия по ценни книжа в Комисията за финансов надзор се осъществи по линия на TAIEX (Инструмент за техническа помощ при обмена на информация) към Главна дирекция „Разширяване” на Европейската комисия.  

Йорданската институция е създадена през 1997 г. като автономен административен орган за надзор на капиталовия пазар в Кралство Йордания. Мисията и целите на йорданската комисия, както и на Комисията за финансов надзор на Република България, са свързани със създаването и поддържането на ефективен, справедлив и прозрачен капиталов пазар. Основните й задачи са да бъде осигурена защита на интересите на инвеститорите, защита на капиталовия пазар от различни видове рискове, засилване на доверието в капиталовия пазар, както и усъвършенстване на местното законодателство и дейността на комисията. Поднадзорни лица на йорданската комисия са Фондовата борса в Аман, Депозитаря на ценни книжа, взаимните фондове и инвестиционните посредници. През 2008 г. йорданската комисия се е присъединила към многостранния Меморандум за сътрудничество на IOSCO.

В този смисъл сътрудничеството между двете институции има стабилна основа, а опитът на КФН като институция от страна-членка на ЕС, е изключително важен и полезен за йорданските експерти.

В хода на работното посещение гостите се запознаха с опита на нашата надзорна институция по отношение на практиката на разделяне на сметки, съдържание на договори с клиенти, разделяне на клиентски активи в случай на несъстоятелност, банков сетълмент по сметките и контрола, осъществяван от страна на комисията. Йорданските специалисти бяха осведомени и за отношенията с инвестиционните посредници, както и с видовете отчети, които те предоставят на КФН при изпълнение на задължението за разделяне на сметки. На гостите бяха представени и практически казуси по обсъжданите теми.

Учебната визита даде възможност не само на представителите на йорданската Комисия по ценни книжа, а и на българските им колеги да възприемат нови гледни точки, да откроят добрите практики и да се подготвят по-добре за предизвикателствата, възникващи в глобалния финансов свят.

Комисията за финансов надзор е натрупала значителен опит в организирането на европейски проекти по обучение и засилване на административния капацитет на държави от Балканите (Босна и Херцеговина, и Черна гора), но досега не е имала възможност да посрещне гости от Кралство Йордания, затова настоящото посещение се приема като възможност за разширяване на международните ни контакти и в Близкия Изток.