Предприети действия от управление „Надзор на инвестиционната дейност” във връзка с неспазване на

Поради непредставяне на отчети за второ тримесечие на 2006 г. и  неспазване на разпоредбите, свързани със съдържанието на междинни отчети за първо и второ тримесечие на 2006 г., които се  представят в КФН и на „БФБ-София” АД, Заместник – председателят на КФН, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, предприе следните действия:

І. За  непредставяне на междинен отчет за второ тримесечие на 2006 г.
1. Пет поднадзорни лица не са представили на КФН и на  „БФБ-София” АД междинен отчет за второ тримесечие на 2006 г. и спрямо тях са открити производства по прилагане на принудителни административни мерки /ПАМ/, с които се задължават да ги представят. До настоящия момент  един емитент се е съобразил с откритата мярка и е представил отчет за второ тримесечие на 2006 г. и производството е прекратено. „Кремиковци” АД и „Дружба-стъкларски заводи” АД не са се съобразили с изискванията на КФН и спрямо тях с решение на Заместник – председателя са приложени принудителни административни мерки.

ІІ. За констатирани непълноти в съдържанието на представените отчети за първо и второ тримесечие на  2006 г. 
1. Спрямо 92 поднадзорни лица са открити производства по прилагане на ПАМ, с които те се задължават да отстранят констатираните непълноти и несъответствия в представения междинен отчет за първо тримесечие на 2006 г. Към настоящия момент 53 поднадзорни лица са се съобразили с откритата мярка и са представили исканите документи и производството е прекратено.
2. Спрямо 86 поднадзорни лица са открити производства по прилагане на ПАМ, с които се задължават да отстранят констатираните непълноти и несъответствия в представения междинен отчет за второ тримесечие на 2006 г. Към настоящия момент 46 поднадзорни лица са се съобразили с откритата мярка и са представили исканите документи и производството е прекратено.
3. До настоящия момент 10 дружества не са се съобразили с изискванията на КФН и законоустановените срокове са изтекли, предвид което спрямо тях с решение на Заместник – председателя са приложени принудителни административни мерки. Тези дружества са: Нонвотекс АД, Прибор АД, Ловечтурс АД, КТИ Съединение АД, Балканкар Заря АД, Поляница АД, Заводски строежи – Девня АД, Естер инвестмънт АД, Инструменти и изделия АД, Етропал АД.