Четири дружества са задължени да отстранят непълнотите в представените отчети за първото тримесечие на 2006 година

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, задължи “ЕСТЕР ИНВЕСТМЪНТ” АД, “ИНСТРУМЕНТИ И ИЗДЕЛИЯ” АД,   “ЕТРОПАЛ” АД  и  “ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ – ДЕВНЯ” АД  да отстранят непълнотите в представените отчети за първо тримесечие на 2006 г.
Пълния текст на решенията 951, 952, 953 и 958 може да намерите в раздел „Документи”.