ПОД „Алианц България” АД получи разрешение за управление на доброволен пенсионен фонд по професионални схеми

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, издаде разрешение на ПОД „Алианц България” АД за управление на „ДОБРОВОЛЕН ПЕНСИОНЕН ФОНД ПО ПРОФЕСИОНАЛНИ СХЕМИ АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ”.
Възможността за учредяване и управление на фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми от лицензирани пенсионноосигурителни дружества се създаде с измененията и допълненията на Кодекса за социално осигуряване, обн. ДВ бр.56 от 14.07.2006 г., в сила от 01.01.2007 г. Дейността на такъв фонд се изразява в управление на професионални схеми, създадени от предприятие – осигурител, което прави вноски за допълнителна пенсия на своите работници и служители по силата на колективна договореност с тях. Издаденото разрешение е първото за управление на пенсионен фонд от този вид.
Пълния текст на решение № 601 от 27.04.2007 г.  може да намерите в раздел "Документи".