Пет публични дружества са задължени да проведат общите си събрания за отчетната 2007 г.

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ Управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде решения, с които задължи изпълнителните директори на:

“Кремиковци” АД, гр. София
„Сливница – 1968” АД
“Металик” АД, гр. Ябланица
“Резервни части” АД, гр. Пловдив
Родопска слава” АД

да предприемат всички необходими действия да бъдат проведени РГОСА на дружествата за отчетната 2007 г.
Решенията 1140, 1146, 1147, 1148 и 1152 са публикувани в раздел „Административни документи” – „Решения”.