Данни за застрахователния пазар и пазара по доброволно здравно осигуряване към края на шестмесечието на 2008 г.

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователите и на дружествата по доброволно здравно осигуряване към края на шестмесечие на 2008 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „е-библиотека”, “Статистика”, „Застрахователен пазар” и съответно „Пазар по доброволно здравно осигуряване”.

Брутният премиен приход по общо застраховане за периода януари – юни на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите е 723 296 хил. лв., с което е реализиран ръст от 21,4% на годишна база. Премийният приход от директно общо застраховане е 710 322 хил. лв., при 592 287 хил. лв. за шестмесечието на 2007 г. Размерът на получените премии от активно  презастраховане се изчислява на 12 133 хил. лв., при 3 218 хил. лв. за същия период на 2007 г. Възникналите претенции по общо застраховане са в размер на 356 489 хил. лв., като ръстът на годишна база е 41%. Размерът на брутните технически резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 33% на годишна база и достига 1 060 230 хил. лв.
Нетният технически резултат съгласно агрегирания отчет за доходите на дружествата, извършващи дейност по общо застраховане, е отрицателен и възлиза на   (-13 844 хил. лв.) при 28 592 хил. лв. за шестмесечието на 2007 г. Най-голям положителен принос в нетния технически резултат по видове застраховки имат „Автокаско” (13 540 хил. лв.) и „Пожар и природни бедствия” (6 605 хил. лв.). По застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” нетният технически резултат е отрицателен (- 27 193 хил. лв.).
Към края на шестмесечието на 2008 г. сумата на активите на застрахователите по общо застраховане е 1 473 488 хил. лв., като нарастването на годишна база е 22,5%.
На пазара по общо застраховане най-голям дял заемат автомобилните застраховки – „Автокаско” (45,6%) и „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (23,2%) – общо 68,8% от брутния премиен приход, реализиран в сектора. Относителният дял на възникналите претенции по автомобилните застраховки е 85,1% от общия размер на възникналите претенции, от които 36,7% по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при застраховки „Релсови превозни средства” (83%) „Плавателни съдове” (35%), и „Кредити” (33%).

Брутният премиен приход, реализиран от животозастрахователите към края на шестмесечието на 2008 г. съгласно агрегирания отчет за доходите, е 129 218 хил. лв., с което е реализиран ръст от 27% на годишна база. Премийният приход от директно животозастраховане възлиза на 133 509 хил. лв. Размерът на получените премии от активно презастраховане се изчислява на 670 хил. лв., при 661 хил. лв. за същия период на 2007 г. Изплатените суми и обезщетения от животозастрахователите са в размер на 35 642 хил. лв., като ръстът на годишна база е 35,1%. Размерът на брутните технически резерви нараства с 35% на годишна база и достига 418 192 хил. лв.
Нетният техническият резултат, постигнат от животозастрахователите,  възлиза на (- 4 977 хил. лв.) при 7 282 хил. лв. за шестмесечие на 2007 г.
Към края на шестмесечието сумата на активите на застрахователите по животозастраховане е 866 447 хил. лв., като нарастването на годишна база е 27,1%.
С най-висок относителен дял, както в премийния приход, така и в изплатените суми и обезщетения е застраховка „Живот” и рента, съответно със 73,7% и 74,8%. Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база се наблюдава при застраховки: „Злополука” – с 42% и „Живот”, свързана с инвестиционен фонд – с 32%.

Към края на шестмесечието на 2008 г. брутният премиен приход, реализиран от дружествата по доброволно здравно осигуряване, възлиза на 15 118 хил. лв. при 14 366 хил. лв. за същия период на 2007 г., или се наблюдава нарастване от 5,23% на годишна база.
Изплатените претенции по доброволно здравно осигуряване към 30.06.2008 г. са в размер на 9 617 хил. лв. при 6 983 хил. лв. към края на юни 2007 г., като ръстът на годишна база е 37,7 %.
Размерът на здравноосигурителните резерви (които представляват необходимите средства за изплащане на бъдещи обезщетения) нараства с 28,3% на годишна база и достига 12 240 хил. лв.
За шестмесечието на 2008 г. техническият резултат на дружествата, извършващи дейност по доброволно здравно осигуряване, е отрицателен и възлиза на  (-5 053 хил. лв.). По видове здравноосигурителни пакети техническият резултат е положителен само по пакетите: „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” (389 хил. лв.), „Болнична медицинска помощ”(326 хил. лв.) и „Услуги свързани с битови и други допълнителни условия при предоставяне на медицинска помощ” (48 хил. лв.).
Сумата на активите в сектора по доброволно здравно осигуряване се увеличава през 2007 г., като е отчетен ръст от 21,9% на годишна база. Към 30.06.2008 г. тя възлиза на 52 252 хил. лв. Собственият капитал в сектора се увеличава незначително, с 1,2% на годишна база и достига 26 492 хил. лв.
На пазара по доброволно здравно осигуряване най-голям дял заемат пакетите „Други здравноосигурителни пакети” и „Извънболнична медицинска помощ”, съответно 37,95% и 20,47% от брутния премиен приход, реализиран в сектора.
Най-голямо нарастване на премийния приход на годишна база има при здравноосигурителни пакети „Подобряване на здравето и предпазване от заболяване” (35,31%), „Други здравноосигурителни пакети” (20,85%) и „Болнична медицинска помощ” (15,35%). Броят на здравноосигурените лица по действащи договори към края шестмесечието на 2008 г. възлиза на 295 416, при 204 935 за същия период на  2007 г.

Съгласно представените данни се наблюдава отчитане на загуби от дружествата, включени в групата „Дженерали”, като вече са предприети действия по тяхното компенсиране от страна на акционерите.