Отворено писмо на КФН по повод медийни публикации

Комисията за финансов надзор (КФН), въпреки принципната си позиция да не коментира медийни публикации, от уважение към българските граждани и поднадзорните си лица, и в интерес на стабилността на финансовата система, е задължена да разпространи настоящото отворено писмо, в което да изясни аспекти от зачестилите публични спекулации, свързани с дейността й.

КФН е регулатор, който при упражняване на правомощията си се ръководи изцяло от интересите на потребителите и законите. Той е независим орган, равно отдалечен както от бизнеса, така и от изпълнителната власт, който се отчита единствено пред Народното събрание. Водещ принцип в ежедневната работа на КФН, като стълб на финансовата стабилност в България, е да работи експертно и професионално за защитата на интересите на потребителите на небанкови финансови услуги и да създава прозрачност и равнопоставеност за всички играчи на пазара. КФН осъществява представителството на България в структурите на Европейския съюз в областта на небанковия финансов сектор, включително в Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA), и активно участва във вземането на решения за регулаторната и надзорна дейност над европейските финансови пазари. Работата на българския регулатор е оценена високо от европейските му партньори. В доклада по партньорската проверка, от работната група за контрол към EIOPA, обявен в началото на 2013г., е констатирано, че Комисията има високо развит надзор над дейността на институциите за професионално пенсионно осигуряване и използва надзорните си правомощия по подходящ начин.

През последните седмици в публичното пространство зачестиха изявленията на журналисти и поднадзорни лица по теми, свързани с допълнителното пенсионно осигуряване, които директно или индиректно визират регулатора, включително като „изискват” от него специфична информация, атакуват го с неверни хипотези и правят манипулативни внушения. Комисията за финансов надзор е длъжна по този повод да заяви категорично, че работи единствено при спазване на закона, взема решенията си на базата на задълбочени правно-икономически анализи и не би коментирала нито хипотетични сделки, обект на регулация, нито конкретни поднадзорни компании и техните пазарни взаимоотношения.

По повод нападките към КФН в откритото писмо на „Алфа Финанс холдинг” АД, от 06.08.2013г.,искаме да уточним, че единственото, което регулаторът е направил, е да изпълни ангажиментите си по Закона за достъп до обществена информация като предостави в отговор на конкретно запитване на агенция БГНЕС, определени свои решения, без да им прави коментар и да ги поставя в определен контекст – това е правомощие на журналистите в съответната медия, които носят отговорност за анализа на тези решения. Още повече, че въпросните решения на КФН вече са били публични и могат да бъдат намерени на уеб страницата на Върховния административен съд.

Впечатление също така прави и фактът, че един от създателите на етичните органи на Съюза на издателите и на Съюза на електронните медии, г-н Иво Прокопиев, като издател, системно сам не спазва заложените високи стандарти за етика и обективност при отразяването на теми, свързани с КФН. Ярък пример за това наблюдение е фактът, че той си е позволявал многократно да отправя лични нападки и недоказани обвинения към председателя на институцията, без да е потърсил неговата гледна точка. Те се явяват неразривна част от целенасочена кампания на конкретната бизнес и медийна група, която се чувства засегната от принципните и последователни действия на КФН по прилагането на законите на страната и цели да уязви регулатора при изпълнение на задълженията му. Тези материали няма да разколебаят регулатора да продължи да прилага закона, без да изпитва и най-малко притеснение от евентуални прокурорски или други проверки за дейността си. Всички персонални клевети в медийните публикации ще бъдат обект на граждански и наказателни дела срещу групата „Икономедия” и издателите й, конкретно г-н Прокопиев. Председателят на КФН ще заведе множество дела за уронване на доброто име и репутация на институцията, както и за системните клевети по негов адрес, включително тези от последните дни, тъй като това е квалифицирано престъпление по НК.

КФН държи също да подчертае, че в исторически план, през последните три години, няма решение на регулатора, което да е било оспорено от компании, свързани с Иво Прокопиев и да не е било потвърдено от съда. Това е показател за висок професионализъм и спазване на правилата от наша страна и категорично доказва, че те са юридически обосновани и са взети при спазване на закона. Този факт прави обвиненията към регулатора за незаконност на действията му, отправени от посочените поднадзорни лица, напълно безпочвени, неверни и тенденциозни.

Комисията за финансов надзор не води „кампании” срещу нито една компания на пазара. Когато се констатира нарушение, регулаторът го санкционира, а политиката му на санкции е еднаква спрямо абсолютно всички поднадзорни лица. В изпълнение на задълженията си КФН, чрез Управление „Осигурителен надзор”, осъществява проверки на място и ежедневен дистанционен контрол за законосъобразност върху дейността на пенсионноосигурителните дружества, фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и банките – попечители по Кодекса за социално осигуряване (КСО). През 2012 г. КФН е извършила пълни проверки на място на дейността на всичките 9 лицензирани пенсионноосигурителни дружества. В резултат от тях са дадени общо 129 препоръки за подобряване дейността им. Във връзка с осъществявания надзор върху дейността на пенсионноосигурителните дружества през 2012 г. са съставени общо 44 акта, с които са установени 62 административни нарушения.

По повод публикациите за потенциална сделка за продажба на ПОК “Доверие”, КФН държи още веднъж да подчертае, че тя не може да се случи без одобрението на регулатора, който е представител на държавата и защитава интересите на осигурените лица. Документи за продажбата все още не са входирани в КФН, но когато и ако се входират, регулаторът, съвместно с ДАНС и другите специализирани институции, ще направи отговорен и сериозен правно-икономически анализ, който ще стане база за вземане на решение. КФН няма да допусне компромис с качествата на инвеститора или съмнения за неговата репутация, както и минимален риск за средствата на осигурените.

Представените факти са красноречиво доказателство за принципната и последователна политика на КФН за защита на интересите на потребителите на небанкови финансови услуги и в частност на осигурените във втори и трети стълб лица. Считаме, че всякакви спекулации в публичното пространство по тази тема, както и опити за въвличане на регулатора като страна в бизнес съревнования или медийни войни, са напълно недопустими и вредят на пазара.. Регулаторът няма да се подаде на натиск и да позволи да стане заложник на каквито и да е публикации при вземане на обективни и обосновани решения, в изпълнение на задълженията си. Държим да уверим също осигурените лица, както и всички потребители на финансови услуги, че КФН прави всичко възможно, за да защити интересите им и работи за устойчивостта и стабилността на целия финансов сектор.