Освобождава се Сосиете Женерал СА, Париж, Франция от задължението за публикуване на проспект за първично публично предлагане на акции

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, освободи Сосиете Женерал СА, Париж, Франция, от задължението за публикуване на проспект за първично публично предлагане на акции на територията на Република България от увеличението на капитала за 2005 г.

Пълния текст на решение 335  може да намерите в раздел "Документи".