Основната цел на Комитета по финансовите пазари (КФП, Комитета) е да насърчава ефективни, отворени, стабилни финансови системи, основани на високи нива на прозрачност, доверие и почтеност, така че да допринесе за устойчив и приобщаващ растеж.

КФП насърчава събиране на международно сравнима финансова статистика, като сред целите на Комитета са постигане на ефективно финансово образование и защита на потребителите, както и осигуряване на възможност за достъп до финансови услуги и бързо и лесно справяне с рискове.

КФП наблюдава и анализира финансовите развития и тяхното въздействие върху икономическия растеж и стабилност, системно събира информация и статистика и разработва насоки, включително механизми за улесняване на правилното им прилагане.

КФП насърчава дейности за сътрудничество от взаимна полза с държави, които не са членки, като също така предоставя помощ за прилагането на най-добрите принципи и практики.

През 2023 г. се проведе проучвателна мисия в София с тема защита на потребителите на финансови услуги, а през същата година се състоя и проучвателна мисия на КФП за извършването на преглед на българската финансова система. Мисиите се проведоха в Министерството на финансите, като се състояха и срещи с представители на КФН. На редовно заседание на КФП в Париж през 2023 г. България беше поканена да представи финансовата система на страната, като сред делегатите бяха и представители на българския надзорен орган. На заседание на КФП през 2024 г. предстои да бъде направена втора презентация за прегледа по приемането на България от този Комитет.

Правните инструменти, попадащи в компетенциите на КФП, които са в сила към настоящия момент, са пет на брой и могат да бъдат открити на официалната интернет страница на ОИСР на следния линк:

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments?mode=advanced&committeeIds=1655&statusIds=1&dateType=adoption