Присъединяването към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е сред основните външнополитически приоритети на Република България. На 25 януари 2022 г. беше взето решение от Съвета на ОИСР да бъдат започнати разговори за присъединяване на Република България, а на 10 юни 2022 г. официално беше връчена Пътна карта за процеса на присъединяване на България към Организацията. През 2022 г. беше прието Постановление на Министерския съвет за организация и координация на процеса на разговори и подготвителни дейности за присъединяване на Република България към ОИСР, а през ноември 2022 г. в изпълнение на връчената Пътна карта България прие и изпрати на ОИСР Първоначален меморандум.

Въз основа на статута си на страна в процес на присъединяване, България участва в заседанията на комитети на ОИСР и техните помощни органи, като комитетите осъществяват задълбочени технически прегледи на българското законодателство, политики и практики чрез активен обмен с ресорните институции. През 2022 г. Министерският съвет прие Решение за определяне на водещи и партниращи институции по правните инструменти на ОИСР, като ведомствата, посочени в Решението, са отговорни за осигуряването на съответствието с всеки отделен правен инструмент на ОИСР.

Комисията за финансов надзор (КФН) има споделени компетенции, заедно с други институции, по отношение на работата в следните структури:

КФН е ръководител заедно с Министерството на финансите (МФ) по прегледа от КЗЧПО, като за другите два комитета има функциите на партнираща институция. В комуникация с всички ангажирани институции беше организирано изготвянето на самооценки на съответствието спрямо всеки отделен правен инструмент на ОИСР в областите, в които КФН има компетентност като водеща или партнираща институция.

КФН предоставя информация и по други комитети, спрямо темите от нейната компетентност, като например Комитета за регулаторна политика и Комитета по търговия. Присъединяването към осем правни инструмента се разглежда като задължително условие в Рамката за оценка на потенциалните страни членки, като българският надзорен орган е ангажиран с три от тези основополагащи правни инструменти – прегледите по Кодексите на ОИСР за либерализация на движението на капитали и на текущите невидими операции, по Препоръката на Съвета относно Принципите за корпоративното управление, както и по Глобалния форум за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели.

КФН членува в постоянно действащия национален Междуведомствен координационен механизъм (МКМ), който е създаден с оглед подобряване на координацията и ускоряване на действията по присъединяването към ОИСР и който се председателства от министъра на външните работи. КФН осъществява непрекъснат обмен на информация с Министерството на външните работи, в качеството му на национален координатор по сътрудничеството с ОИСР, както и с останалите институции, отговорни за осъществяванеото на прегледи от комитетите на ОИСР.

Повече информация за процеса по присъединяване на Република България към ОИСР и ползите от членството можете да откриете на официалната интернет страница на Министерството на външните работи на следния линк: https://www.mfa.bg/bg/bg-oecd