Определена е минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 28.09.2007 г. до 30.09.2009 г.

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, определи минимална доходност на годишна база в размер на
-11,45 на сто при управлението на активите на универсалните пенсионни фондове (УПФ) за предходния 24-месечен период от 28.09.2007 г. до 30.09.2009 г. За професионалните пенсионни  фондове (ППФ) за същия период е определена  минимална доходност на годишна база в размер на -13,06 на сто. Среднопретеглената доходност на УПФ за същия период, изчислена на годишна база, е -8,45 на сто, а за ППФ съответно е -10,06 на сто. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност, чийто размер е над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фондове.
Обявената минимална доходност е за конкретен двугодишен период, през който значително влияние оказва финансовата и икономическа криза. Пенсионните фондове са дългосрочни инвеститори и в тази връзка постигнатите инвестиционни резултати за сравнително кратки периоди от време не са определящи за крайния резултат, който ще се постигне в процеса на дългосрочното инвестиране на средствата на осигурените лица.
Пълният текст на решения № 808-УПФ и № 809-ППФ  от 07.10.2009 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар”.