Оповестяване на резултати от проведените на 23 и 24 ноември 2019 г. изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант


На 23 и 24 ноември 2019 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.

На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на 23 ноември 2019 г. се явиха 30 лица при допуснати 35 кандидати, като 17 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти:
 

1 Георги Василев
2 Димитър Калъпов
3 Мариела Смилева
4 Симеон Тодоров
5 Слав Кунев
6 Емил Хубенов
7 Димитриос Харалампидис
8 Милена Луканова
9 Веселин Бекяров
10 Живко Стоянов
11 Десислава Илиева
12 Йосиф Муцков
13 Димитър Шуйцов
14 Александър Тотев
15 Петър Миланов
16 Илияна Василева
17 Вихрен Молевски
 
 
Резултатите от проверката и оценките са оформени с Протокол № 1 от 04 декември 2019 г. на Изпитната комисия, назначена с Решение на КФН по Протокол № 74 от 10 октомври 2019 г.

На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 24 ноември 2019 г. се явиха 32 лица при допуснати 43 кандидати, като 13 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант:
 

1 Мирослав Начев
2 Димитър Калъпов
3 Георги Мартинов
4 Константин Манолов
5 Николай Бозуков
6 Петър Василев
7 Константин Палавеев
8 Пламен Готев
9 Александър Тотев
10 Калина Мейс
11 Александър Николов
12 Владимир Гурари
13 Мадлена Димитрова
 
Резултатите от проверката и оценките са оформени с Протокол № 2 от 04 декември 2019 г. на Изпитната комисия, назначена с Решение на КФН по Протокол № 74 от 10 октомври 2019 г.
 
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, в срок 5 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно инвестиционен консултант, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.
 
На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:

Връчването на сертификатите ще се извърши в сградата на КФН, като датата и часа на връчването ще бъдат оповестени допълнително на интернет страницата на КФН.
 
При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:
 
IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,
 
BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ

Оповестяване на резултати от проведените на 23 и 24 ноември 2019 г. изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант

На 23 и 24 ноември 2019 г. се проведоха поредните изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и инвестиционен консултант.
 
            На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти на 23 ноември 2019 г. се явиха 30 лица при допуснати 35 кандидати, като 17 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти
 

1 Георги Божидаров Василев
2 Димитър Ганчев Калъпов
3 Мариела Василева Смилева
4 Симеон Йорданов Тодоров
5 Слав Константинов Кунев
6 Емил Пасков Хубенов
7 Димитриос Ставрос Харалампидис
8 Милена Рашкова Луканова
9 Веселин Димитров Бекяров
10 Живко Стоянов Стоянов
11 Десислава Валериева Илиева
12 Йосиф Николаев Муцков
13 Димитър Димитров Шуйцов
14 Александър Тодоров Тотев
15 Петър Красимиров Миланов
16 Илияна Василева Василева
17 Вихрен Георгиев Молевски
 

 
Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 1 от 04 декември 2019 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 74 от 10 октомври 2019 г.
 
            На изпита за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант на 24 ноември 2019 г. се явиха 32 лица при допуснати 43 кандидати, като 13 от тях са издържали изпита.
 
Списък на лицата, издържали изпита за придобиване
на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант  
 

1 Мирослав Антонов Начев
2 Димитър Ганчев Калъпов
3 Георги Мартинов Мартинов
4 Константин Манолов Манолов
5 Николай Маринов Бозуков
6 Петър Петров Василев
7 Константин Чавдаров Палавеев
8 Пламен Руменов Готев
9 Александър Тодоров Тотев
10 Калина Христова Мейс
11 Александър Бориславов Николов
12 Владимир Александров Гурари
13 Мадлена Радославова Димитрова
 

Резултатите от проверката и оценките са оформени с
Протокол № 2 от 04 декември 2019 г. на Изпитната комисия,
назначена с Решение на КФН по Протокол № 74 от 10 октомври 2019 г.
 
На основание чл. 12, ал. 3 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с финансови инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност, в срок 5 работни дни от обявяването на резултатите от изпита лицата, които не са издържали изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти, съответно инвестиционен консултант, могат да отправят искане до КФН да се запознаят с резултатите от проверката на писмената си работа.
 
На вниманието на успешно издържалите изпита за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и като инвестиционен консултант:
 
            Връчването на сертификатите ще се извърши в сградата на КФН, като датата и часа на връчването ще бъдат оповестени допълнително на интернет страницата на КФН.
 
При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.
 
Плащането може да се извърши на каса в сградата на КФН или по банков път по сметка:
 
IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,
 
BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ