Оповестяване на датата и часа на връчването на сертификатите от проведените на 23 и 24 ноември 2019 г. изпити


    На вниманието на лицата, успешно издържали изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, проведени на 23 и 24 ноември 2019 г.  

    Връчването на сертификатите ще се извърши на 17.12.2019 г. (вторник) от 16:30 часа в сградата на КФН.

    При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

    Плащането може да се извърши на касата в сградата на КФН или по банков път по сметка:

    IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,

    BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ

Оповестяване на датата и часа на връчването на сертификатите от проведените на 23 и 24 ноември 2019 г. изпити


    На вниманието на лицата, успешно издържали изпитите за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти и/или като инвестиционен консултант, проведени на 23 и 24 ноември 2019 г.  

    Връчването на сертификатите ще се извърши на 17.12.2019 г. (вторник) от 16:30 часа в сградата на КФН.

    При явяването си за връчването на сертификатите трябва да носите документ за самоличност и документ за платена такса в размер на 25 лв., съгласно Раздел II, т. 9, предложение второ от Тарифата на таксите, събирани от КФН, която е приложение към  чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор.

    Плащането може да се извърши на касата в сградата на КФН или по банков път по сметка:

    IBAN: BG95 BNBG 9661 3000 1415 01,

    BIC: BNBGBGSD, БНБ – ЦУ