Оповестени са резултатите от промяната на участие на осигурените лица

КФН оповести резултатите от промяната на участие на осигурените лица и прехвърлените средства по индивидуалните им партиди от един фонд в друг съответен фонд за допълнително пенсионно осигуряване, управляван от друго пенсионноосигурително дружество на база на подадените заявления за периода 01.01.2004 – 31.03.2004 г. Обобщените данни са на база на информацията, представена от пенсионноосигурителните дружества в КФН, съгласно изискванията на Наредба № 3 на КФН. Обобщените данни можете да намерите в раздел публикации, подраздел статистика и анализи – статистика на осигурителния пазар.