Одобрени са промените в устава на инвестиционно дружество от затворен тип “Надежда” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промените в устава на инвестиционно дружество от затворен тип “Надежда” АД, приети с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 26.05.2005 г.

Пълния текст на решение 375  може да намерите в раздел “Документи”.