Одобрени са промените в програмното осигуряване на осем дружества

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри промените в програмното осигуряване на “Арго – инвест” АД, “Акцепт инвест” АД, “Булброкърс” АД, “ФК Карол” АД, “Булфин инвест” АД, “Сии секюритиз” АД, “Капитал финанс” ООД и на “Популярна каса – 95” АД.

Пълния текст на решенията 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 и 167 може да намерит в раздел "Документи".