Одобрени са промени в устава на “Елана Еврофонд” АД

Зам.председателят на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност” одобри промените в устава на инвестиционно дружество от отворен тип “Елана Еврофонд” АД, приети с решение на Общото събрание на акционерите на дружеството, проведено на 14.05.2005 г.