Одобрени са промени в програмното осигуряване на 13 инвестиционни посредници

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, одобри промени в програмното осигуряване, съгласно проекти, представени в КФН, на 13 инвестиционни посредници.

Пълния текст на решенията от номер 158 до 170 може да намерите  в раздел “Документи”.