Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на пет инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на "БАНКА "ХЕБРОС" АД, "БОРА ИНВЕСТ" АД, "БАЛКАНСКА КОНСУЛТАНТСКА КОМПАНИЯ-ИП" ЕАД,  "БУЛФИН ИНВЕСТ" АД и ФК "ПОПУЛЯРНА КАСА-95" АД
Пълния текст на решенията № 261, 263, 264, 265 и  266 може да намерите в раздел "Документи".