Одобрени са промени в общите условия към договорите с клиенти на “Дилингова финансова компания” АД

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност, одобри промени в общите условия на “Дилингова  финансова компания” АД, приложими към договорите с клиенти.