Одобрени са Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, одобри  Правилата за оценка на портфейла и за определяне на нетната стойност на активите на ИД “Ти Би Ай Евробонд” АД, приети с решение на Съвета на директорите на дружеството на 22.06.2005 г.

Пълния текст на решение 418 може да намерите в раздел "Документи".