Одобрени са Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОД „Топлина” АД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри Правилата за оценка на активите и пасивите на ПОД „Топлина” АД и на управляваните от него фондове за допълнително пенсионно осигуряване
Пълния текст на решение 387 може да намерите в раздел „Документи”.