Одобрени са правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителните дружества

Бисер Петков, заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри правилата за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване в съответствие с изменените и допълнени разпоредби на Наредба № 9 на КФН.

Пълния текст на решения № 600,  601, 602, 603, 604, 605 и  606 може да намерите в раздел „Документи”