Одобрени са отчетните форми за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници

На основание чл. 144, ал. 6 от Наредба № 35 за капиталовата адеквантост и ликвидността на онвестиционните посредници,  зам. председателят, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност" одобри отчетни форми за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници.

Същите са публикувани на официалната страница на КФН в рубрика "Документи", под рубрика "Форми и образци на документи".