Одобрени са измененията и допълненията в Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”

Проф. дин Нено Павлов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, издаде решениe, с което одобри измененията и допълненията в чл.79, т.3 и §1  от Правилника за организацията и дейността на Доброволен пенсионен фонд „ЦКБ-Сила”, приети от Управителния съвет на ПОАД „ЦКБ-Сила” АД с решение по Протокол №002/15.02.2010 г.
Решение 130 може да намерите в раздел „Административни документи”.