Одобрени са изменения и допълнения в правилниците на пенсионните фондове, управлявани от „ДЗИ – пенсионно осигуряване” АД

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление “Осигурителен надзор”, одобри изменения и допълнения в Правилниците за организацията и дейността на управляваните от „ДЗИ – пенсионно осигуряване” АД пенсионни фондове – „ДЗИ-УПФ”, „ДЗИ-ППФ” и „ДЗИ-ДПФ”. Промените в правилниците са извършени във връзка с привеждането им в съответствие с извършените през 2005 г. изменения и допълнения в Кодекса за социално осигуряване, както и с Наредба № 19 на КФН.

Пълният текст на Решения № 318 – УПФ / 04.05.2006 г., № 319 – ППФ / 04.05.2006 г. и № 320 – ДПФ / 04.05.2006 г. може да намерите в раздел "Документи".