Одобрени са изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „Доверие” АД

Г-н Бисер Петков, заместник – председател на КФН, ръководещ управление "Осигурителен надзор", одобри изменените и допълнени Правила за оценка на активите и пасивите на ПОК „Доверие” АД и на управляваните от нея фондове за допълнително пенсионно осигуряване, утвърдени от Управителния съвет на компанията с решения съгласно протоколи № 177 от 15.12.2006 г. и № 178 от 14.02.2007 г.
Пълния текст на решение 338 може да намерите в раздел „Документи”.