Одобрени са четирима нови актюери на застрахователни дружества

Ралица Агайн, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Застрахователен надзор", одобри Румяна Петкова и Светла Дайнова за актюери на “ДЗИ – Общо застраховане” АД, Евелина Ангелова за актюер на ЗК “Орел Живот” АД и Антон Бранков за актюер на “Общинска застрахователна компания” АД.
Пълния текст на решение 321, 325 и 329 може да намерите в раздел “Документи”.