Одобрена е минималната доходност в задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2005 г. до 29.06.2007 г

Г-н Бисер Петков, заместник-председател на КНФ, ръководещ управление "Осигурителен надзор", определи минималната доходност в размер на 5.80 % на годишна база от управлението на активите на професионалните пенсионни фондове за предходния 24-месечен период от 30.06.2005 г. до 29.06.2007 г..
За универсалните пенсионни фондове за същия период е определена минимална доходност в размер на 5.50 % на годишна база.
 Фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, управлявани от ПОАД „ЦКБ-Сила” АД и професионалният пенсионен фонд, управляван от ПОК „Съгласие” АД, са постигнали доходност по-висока от обявената горна граница на доходността за съответния вид фонд за посочения 24-месечен период. Съгласно чл.193, ал.7 от КСО средствата от доходността над горната граница следва да се заделят за резерв от съответния фонд в нормативноустановения срок.
 Пълния текст на решения № 851 – ППФ от 10.07.2007 г. и № 852 – УПФ от 10.07.2007 г. може да намерите в раздел "Документи". Данни за доходността за двугодишния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Статистика”, рубрика ”Статистика и анализи на осигурителния пазар” или да изтеглите от ТУК.