Одобрен е актюер на “Българска агенция за експортно застраховане” АД

С решение на Н. Кафелов, ръководещ управление “Застрахователен надзор”  Албена Лилова бе одобрена за  за актюер на  “Българска агенция за експортно застраховане” АД