Община Добрич се отписва като емитент

Управление “Надзор на инвестиционната дейност” отписа от публичния регистър Община Добрич като емитент. Отписа и емисия ценни книжа в размер на 2 600 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми, лихвоносни, обезпечени облигации с номинална стойност 1 000 евро всяка една, издадена от Община Добрич.

Пълния текст на решение 618 може да намерите в раздел „ Административни документи”.