Обобщени данни за застрахователните брокери за 2011 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 31.12.2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 150 355  хил. лв., в т. ч. 138 556 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България, 10 263 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави и 1 536 хил. лв. – при посредничество за дружества по доброволно здравно осигуряване.

Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България намаляват с 18,0 % спрямо същия период на миналата година. От тях 129 273 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 9 283 хил. лв. – в животозастраховането. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане намаляват с 18,1 %, а в животозастраховането – с 16,0 %. Комисионите на брокерите представляват 19,7 % от реализирания чрез тях премиен приход в общото застраховане и 16,6 % от реализирания чрез тях премиен приход в животозастраховането.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през 2011 г. е в размер на 793 118 хил. лв., от които 711 916 хил. лв. в полза на на застрахователи със седалище в Р. България, 72 247 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави и 8 955 хил. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 655 870 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 56 046 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение с 2010 г. се отчита увеличение на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери с 1,0 %, като в общото застраховане е отчетен спад от 0,6 %, съответно в животозастраховането ръст от 23,7 %.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (42,7 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (38,9 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8,0 %) и „Други щети на имущество” (3,3 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (88,7 %).

През 2011 г. 40,9 % от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави е за застрахователи от Франция, 26,5 % за застрахователи от Кипър и 18,9 % за застрахователи от Великобритания.

Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „Разни финансови загуби” (17,0 %), „Злополука” (16,7 %), „Пожар и природни бедствия” (16,4 %).